Terma & Syarat tkvid.com


Terma dan Syarat

Selamat datang ke TkVid!

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan untuk penggunaan Laman Web TkVid, yang terletak di https ://tkvid.com.

Dengan mengakses tapak web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan terus menggunakan TkVid jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

Istilah berikut digunakan pada Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Notis Penafian dan semua Perjanjian: "Pelanggan", "Anda" dan "Anda" merujuk kepada anda, orang yang log masuk ke laman web ini dan mematuhi terma dan syarat Syarikat. "Syarikat", "Sendiri", "Kami", "Kami" dan "Kami", merujuk kepada Syarikat kami. "Parti", "Parties", atau "Kami", merujuk kepada kedua-dua Pelanggan dan kami sendiri. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk menjalankan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling sesuai untuk tujuan nyata memenuhi keperluan Pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, selaras dengan dan tertakluk kepada, undang-undang semasa Belanda. Sebarang penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam bentuk tunggal, jamak, huruf besar dan/atau dia, dianggap sebagai boleh ditukar ganti dan oleh itu merujuk kepada sama.

Kuki

Kami menggunakan penggunaan kuki. Dengan mengakses TkVid, anda bersetuju untuk menggunakan kuki dalam persetujuan dengan Dasar Privasi TkVid.

Kebanyakan tapak web interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mendapatkan semula butiran pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan kefungsian kawasan tertentu untuk memudahkan orang melawat tapak web kami. Beberapa ahli gabungan/rakan kongsi pengiklanan kami juga boleh menggunakan kuki.

Lesen

Melainkan dinyatakan sebaliknya, TkVid dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di TkVid. Semua hak harta intelek adalah terpelihara. Anda boleh mengakses ini daripada TkVid untuk kegunaan peribadi anda sendiri tertakluk pada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

 • Terbitkan semula bahan daripada TkVid
 • Menjual, menyewa atau mensublesenkan bahan daripada TkVid
 • Menghasilkan semula, menduplikasi atau menyalin bahan daripada TkVid
 • Mengedarkan semula kandungan daripada TkVid

Perjanjian ini hendaklah bermula pada tarikh ini. Terma dan Syarat kami telah dibuat dengan bantuan Penjana Terma dan Syarat Percuma.

Sebahagian daripada ini laman web menawarkan peluang kepada pengguna untuk menyiarkan dan bertukar-tukar pendapat dan maklumat dalam kawasan tertentu laman web. TkVid tidak menapis, mengedit, menerbitkan atau menyemak Komen sebelum kehadirannya di tapak web. Komen tidak menggambarkan pandangan dan pendapat TkVid, ejen dan/atau ahli gabungannya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan dan pendapat mereka. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, TkVid tidak akan bertanggungjawab ke atas Komen atau untuk sebarang liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan/atau dialami akibat daripada sebarang penggunaan dan/atau pengeposan dan/atau kemunculan Komen pada ini. laman web.

TkVid berhak untuk memantau semua Komen dan mengalih keluar sebarang Komen yang boleh dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini.

Anda menjamin dan menyatakan bahawa :

 • Anda berhak menyiarkan Komen di tapak web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;
 • Komen tersebut tidak menceroboh mana-mana hak harta intelek, termasuk tanpa had hak cipta, paten atau tanda dagangan mana-mana pihak ketiga;
 • Komen tidak mengandungi sebarang bahan fitnah, fitnah, menyinggung perasaan, tidak senonoh atau sebaliknya menyalahi undang-undang yang merupakan pencerobohan privasi
 • Komen tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau adat atau membentangkan aktiviti komersial atau menyalahi undang-undang aktiviti.

Anda dengan ini memberikan TkVid lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengedit dan memberi kebenaran kepada orang lain untuk menggunakan, mengeluarkan semula dan mengedit mana-mana Komen anda dalam sebarang dan semua bentuk, format atau media .

Hyperlinking ke Kandungan kami

Organisasi berikut mungkin memaut ke Laman Web kami tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu:

 • Kerajaan agensi;
 • Enjin carian;
 • Organisasi berita;
 • Pengedar direktori dalam talian boleh memaut ke Laman Web kami dengan cara yang sama seperti mereka memaut ke Laman Web senarai lain perniagaan; dan
 • Perniagaan Bertauliah di seluruh sistem kecuali meminta organisasi bukan untung, pusat beli-belah amal dan kumpulan pengumpulan dana amal yang mungkin tidak memaut ke tapak Web kami.

Organisasi ini mungkin pautan ke halaman utama kami, ke penerbitan atau ke maklumat Laman Web lain selagi pautan: (a) tidak dalam apa-apa cara mengelirukan; (b) tidak secara palsu membayangkan penajaan, pengendorsan atau kelulusan pihak yang memautkan dan produk dan/atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai denganin konteks tapak pihak yang memautkan.

Kami mungkin mempertimbangkan dan meluluskan permintaan pautan lain daripada jenis organisasi berikut:

 • maklumat pengguna dan/atau perniagaan yang biasa dikenali sumber;
 • tapak komuniti dot.com;
 • persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;
 • pengedar direktori dalam talian;
 • portal internet;
 • firma perakaunan, undang-undang dan perunding; dan
 • institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

Kami akan meluluskan permintaan pautan daripada organisasi ini jika kami memutuskan bahawa: (a) pautan itu tidak akan menyebabkan kami memandang tidak baik kepada diri kami sendiri atau kepada perniagaan kami yang diiktiraf; (b) organisasi tidak mempunyai sebarang rekod negatif dengan kami; (c) manfaat kepada kami daripada keterlihatan hiperpautan mengimbangi ketiadaan TkVid; dan (d) pautan adalah dalam konteks maklumat sumber am.

Organisasi ini boleh memaut ke halaman utama kami selagi pautan: (a) tidak dalam apa-apa cara mengelirukan; (b) tidak secara palsu membayangkan penajaan, pengendorsan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks tapak pihak yang memautkan.

Jika anda adalah salah satu organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk memaut ke tapak web kami, anda mesti memaklumkan kami dengan menghantar e -mel kepada TkVid. Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan serta URL tapak anda, senarai mana-mana URL yang anda ingin pautkan ke Laman Web kami dan senarai URL di tapak kami yang anda ingin pautan. Tunggu 2-3 minggu untuk maklum balas.

Organisasi yang diluluskan boleh membuat hyperlink ke Laman Web kami seperti berikut:

 • Dengan menggunakan nama korporat kami; atau
 • Dengan menggunakan pencari sumber seragam yang dipautkan kepada; atau
 • Dengan menggunakan mana-mana perihalan lain Tapak Web kami yang dipautkan kepada yang masuk akal dalam konteks dan format kandungan pada tapak pihak yang memautkan.

Tiada penggunaan Logo TkVid atau karya seni lain akan dibenarkan untuk memautkan tanpa perjanjian lesen tanda dagangan.

iFrames

Tanpa kelulusan dan kebenaran bertulis terlebih dahulu, anda tidak boleh membuat bingkai di sekitar Halaman Web kami yang mengubah dalam apa jua cara persembahan visual atau penampilan Laman Web kami.

Liabiliti Kandungan

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan yang muncul di Laman Web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami daripada semua tuntutan yang meningkat di Laman Web anda. Tiada pautan harus muncul di mana-mana Laman Web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana hak pihak ketiga.

< strong>Privasi Anda

Sila baca Dasar Privasi

Pemeliharaan Hak

Kami berhak memintanya anda mengalih keluar semua pautan atau mana-mana pautan tertentu ke Laman Web kami. Anda meluluskan untuk segera mengalih keluar semua pautan ke Laman Web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk meminda terma dan syarat ini dan polisi memautkan pada bila-bila masa. Dengan memaut secara berterusan ke Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mematuhi terma dan syarat pemautan ini.

Pengalihan keluar pautan daripada tapak web kami

Jika anda mencari sebarang pautan di Laman Web kami yang menyinggung atas apa jua sebab, anda bebas untuk menghubungi dan memaklumkan kami pada bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengalih keluar pautan tetapi kami tidak berkewajipan untuk atau lebih atau lebih atau untuk membalas terus kepada anda.

Kami tidak memastikan bahawa maklumat di tapak web ini adalah betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya. ; kami juga tidak berjanji untuk memastikan tapak web kekal tersedia atau bahan di tapak web sentiasa dikemas kini.

Penafian

Setakat maksimum dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami mengecualikan semua representasi, waranti dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

 • mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi;
 • menghadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk penipuan atau salah nyata penipuan;< /li>
 • menghadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dalam apa jua cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai; atau
 • kecualikan mana-mana liabiliti kami atau anda yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.

Penghadan dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam Bahagian ini dan di tempat lain dalam penafian ini : (a) tertakluk kepada perenggan sebelumnya; dan (b) mengawal semua liabiliti yang timbul di bawah penafian, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort dan untuk pelanggaran kewajipan berkanun.

Selagi laman web dan maklumat serta perkhidmatan di tapak web disediakan secara percuma daripada caj, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.

Home